Kitiems

PROFESINIO PASIRENGIMO ŪKININKAUTI MOKYMAI

 

Asmenys gali savišvietos būdu įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetenciją ir dalyvauti vertinant jo savišvietos būdu įgytą kompetenciją tuo atveju, jei jie turi ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar yra įgiję tam tikrą profesinę kvalifikaciją bei turi ne mažesnę kaip 1 metų žemės ūkio veiklos patirtį.

 

Asmenys, norintys įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetencijas savišvietos būdu, pateikia šiuos dokumentus:

2.1. prašymą pagal patvirtintą formą (pildoma atvykus),

2.2. galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę). Jei asmuo ne Lietuvos pilietis, pateikia leidimą gyventi Lietuvoje (jei dokumentuose skirtingos pavardės – reikia pridėti santuokos liudijimą),

2.3. išsilavinimo dokumentą,

2.4. dokumentus, patvirtinančius 1 metų žemės ūkio veiklos patirtį:

1) turimų pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentai;

2) ūkininko ar žemės ūkio įmonės, seniūnijos išduota pažyma apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje, pateikiant pagrindimo dokumentus (pvz., darbo sutarčių, paslaugų sutarčių, paslaugų teikimo kvito kopijas, kt.);

3) pagal ūkininko išduotą pažymą ūkininko šeimos nariui apie darbą ūkininko ūkyje. Jei žemės ūkio veikla (deklaruojami pasėliai, ženklinami gyvuliai, realizuojama žemės ūkio produkcija) buvo vykdoma sutuoktinio vardu ir sutuoktinis yra miręs, žemės ūkio veiklos patirtis nustatoma pagal seniūnijos išduotą pažymą. Tais atvejais, kai šiame punkte nurodytas asmuo registruoja ūkį kartu su partneriu, kuris neatitinka šio punkto nustatytų reikalavimų, asmens partneriui šio punkto nuostata netaikoma.

 

Daugiau informacijos tel. (8315) 60760, el. paštu: mokykla@simnozum.lt

 

Mokyklos partneriai